Stanowisko Rady w sprawie założeń do PEP 2040

Stanowisko Rady w sprawie założeń do PEP 2040

Data publikacji: 29.06.2022


Rekomendacje Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu dla aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

 

Kontekst

Aktualna sytuacja międzynarodowa oraz nasilający się kryzys energetyczny związany z rekordowo wysokimi cenami surowców zwiększa presję na aktualizację polityki energetycznej państwa. Od poprawnych diagnoz oraz dobrych i skoordynowanych decyzji i działań rządu, samorządów i biznesu zależy przygotowanie Polski do przejścia trudnego okresu w energetyce.

Najważniejsza staje się perspektywa krótko i średnioterminowa. Sytuacja paliwowa jest poważna, a kryzys energetyczny związany z niepewnością dostaw gazu, węgla i ropy się nasila. Potrzebne jest postawienie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne w stan alarmowy i przygotowanie działań: przede wszystkim redukujących popyt, poprawiających efektywność energetyczną i zmniejszających ekspozycję sektorów gospodarki na paliwa kopalne.

W dniu 23 maja 2022 r. odbyło się spotkanie, na którym członkowie Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu dyskutowali o przyjętych przez Radę Ministrów 29 marca 2022 r. założeniach do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

Na tej podstawie członkowie Rady uzgodnili następujące rekomendacje:

 

Uwagi ogólne

 1. Polityka energetyczna państwa jest ważnym dokumentem, który określa zasady zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz warunki brzegowe transformacji. Wyznacza kierunki dla strategii, programów i planów. PEP jest kluczowa dla zmobilizowania i ukierunkowania działań społeczeństwa, firm energetycznych, samorządów i przemysłu.

   

 2. Polityka energetyczna państwa obejmuje dziś obszary gospodarki bardziej rozległe niż kiedyś. Podstawą planowania polityki publicznej powinien być Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK), który następnie ma przełożenie na strategie sektorowe i finansowanie inwestycji ze środków finansowych UE. Dlatego PEP powinien być spójny z KPEiK, a obydwa dokumenty z uzgodnionymi strategiami UE.

   

 3. Proces przygotowywania polityki energetycznej powinien być transparentny, zgodny z przyjętym harmonogramem, a wyznaczane cele powinny współgrać z postępującymi zmianami zachodzącymi w podnoszeniu ambicji klimatyczno-energetycznych UE, zgodnie np.pakietem Fit for 55, czy ostatnio przedstawionym REPowerEU, a także z globalnymi megatrendami w sektorze.

   

 4. Założenia do aktualizacji PEP 2040 przedstawione przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska właściwie identyfikują kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. Są jednak bardzo ogólne i nie zawierają jasno zarysowanych perspektyw czasowych dla poszczególnych typów działań, konkretnych celów oraz informacji na temat kolejnych kroków, procesu tworzenia nowej polityki i wdrażania rozwiązań. Nie odnoszą się też to obecnej kryzysowej sytuacji na rynku paliw.

   

 5. W obecnych warunkach wojny w Ukrainie oraz odcinania dostaw rosyjskich surowców z pewnością priorytetowa jest perspektywa krótkoterminowa - najbliższej zimy: zapewnienie bezpiecznych, stabilnych dostaw energii elektrycznej oraz cieplnej, a także surowców: gazu ziemnego, węgla, ropy po cenach, które społeczeństwo i gospodarka Polski będą w stanie udźwignąć.

   

 6. Rząd zdecydował, że w przyszłości ok 15-20% energii elektrycznej w Polsce będzie pochodziło z energii jądrowej oraz że istotną rolę (np. w przemyśle) odegrają małe reaktory jądrowe. Należy założyć realistyczne ramy czasowe przedsięwzięcia i konkretne nieprzekraczalne kamienie milowe realizacji projektu. Istotne jest również utrzymywanie opcji alternatywnych na wypadek opóźnień w realizacji tych projektów.

   

 7. Najważniejsze są jednak działania systemowe redukujące zużycie paliw kopalnych w perspektywie kolejnych miesięcy i najbliższych kilku lat. Ważna będzie poprawa efektywności energetycznej, przyspieszenie rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, wszelkich form energii odpadowej w energetyce, szerokorozumianym ciepłownictwie, transporcie i przemyśle oraz intensyfikacja działań z obszaru efektywności energetycznej, przede wszystkim w zakresie termomodernizacji budynków i świadczenia usług energetycznych. Kluczowa również będzie poprawa elastyczności systemu energetycznego oraz włączanie transportu i ciepłownictwa do jego bilansowania, a także dalszy rozwój usług zarządzania popytem (demand side response - DSR).

   

Rekomendacje

Poniżej przedstawiamy najważniejsze działania istotne do wdrożenia w krótkim terminie, które przyczynią się do realizacji celów zakreślonych w PEP2040:

 1. Efektywność energetyczna 

  Zgodnie z założeniami do aktualizacji PEP2040 efektywność energetyczna oraz redukowanie popytu na paliwa kopalne musi być priorytetowym działaniem dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, ograniczania kosztów i redukowania emisji. W tym celu rekomendujemy:
  1. Pilną rewizję przyjętej w lutym 2022 Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Zgodnie z tym dokumentem w latach 2020-2030 przeprowadzanych będzie 236 tys. termomodernizacji rocznie. Konieczne jest przyspieszenie tempa termomodernizacji zgodnie z przygotowywaną rewizją Dyrektywy EPBD (Energy performance of buildings directive), w tym zwiększenie udziału głębokiej termomodernizacji i wdrożenie bądź reforma programów wspierających.

  2. Uruchomienie ogólnopolskiej kampanii społecznej mobilizującej społeczeństwo do oszczędzania energii – elektrycznej, cieplnej oraz paliw w transporcie.

  3. Przygotowanie i wdrożenie programu kształtowania kadr i wsparcia firm budowlano-instalacyjnych działających w obszarze oszczędzania energii, oferujących profesjonalne usługi przemysłowi i gospodarstwom domowym.

  4. Wsparcia lokalnych, samorządowych programów efektywności energetycznej, w tym wymiany okien, termostatów, żarówek, transportu zbiorowego.

  5. Wdrożenie mechanizmów umożliwiających świadczenie przez dostawców energii usług energetycznych dla odbiorców.

 

 1. Odnawialne źródła energii 

  Założenia do PEP2040 trafnie wskazują, że OZE odpowiadają na wyzwania związane z niezależnością i suwerennością energetyczną. Polska powinna maksymalnie przyspieszyć rozwój OZE we wszystkich obszarach gospodarki.

  W 2030 r. co najmniej 50% zapotrzebowania na energię elektryczną netto (zgodnie z analizami Planu rozwoju sieci PSE) powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych.

  Aby do tego doszło konieczne jest zniesienie barier, utrzymanie racjonalnych zachęt i zmiana organizacji rynku energii:

   1. Odnawialne źródła energii wraz z infrastrukturą sieciową do ich przyłączania oraz z magazynami powinny stać się inwestycjami celu publicznego.

   2. Konieczne jest podniesienie celów rozwoju dla energetyki morskiej na morzu.

   3. Sama liberalizacja zasady 10H nie wystarczy dla znaczącego przyspieszenia rozwoju OZE. Zasady wydawania pozwoleń dla OZE powinny ulec gruntownej modyfikacji. Procesy planistyczne na poziomie gminnym powinny umożliwić wyznaczanie obszarów dedykowanych dla rozwoju OZE, w których procesy pozwoleniowe powinny być przyspieszone.

   4. Trzeba zaktualizować harmonogram aukcji i postawić znacznie bardziej ambitne cele rozwoju mocy OZE w kolejnych latach, tak aby zmobilizować firmy do rozwijania projektów i jak największej konkurencji.

   5. Konieczne jest dokończenie reformy rynku energii. Kluczowe jest stworzenie pełnego i równoprawnego dostępu dla odbiorców i agregatorów do rynku energii, rynku bilansującego i rynku usług systemowych, likwidacja zbędnych ograniczeń, uelastycznienie kryteriów wejścia. Działania te ułatwią integrację OZE, w tym budowę magazynów energii oraz rozwój usług elastyczności popytu.

   6. Maksymalnie też trzeba zwiększać udział odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie. Do tego niezbędne jest wdrażanie ciepłowniczych sieci niskotemperaturowych.

 

 1. Rozwój sieci elektroenergetycznych

  1. OSD powinny zostać zobowiązane do rewizji planów rozwoju sieci pod kątem rozwoju OZE, magazynów energii, elektromobilności. Powinny też w krótkim czasie zaproponować rozwiązania odblokowania mocy przyłączeniowych dla OZE i określić kryteria przyznawania warunków przyłączeniowych. Istotne jest również dofinansowanie rozwoju sieci z dostępnych funduszy unijnych i krajowych.

  2. Otoczenie regulacyjne powinno wymagać od przedsiębiorstw sieciowych w szczególności uwzględnienia tzw. rozwiązań pozasieciowych (non-wire alternatives) dla optymalnego rozwiązywania lokalnych problemów bilansowania sieci oraz uwzględniać ich zastosowanie w taryfach. Budowa nowej infrastruktury może być często zastąpiona przez działania w obszarze DSF (demand side flexibility - elastyczność strony popytowej), efektywności energetycznej lub magazynów energii czy automatyki regulacji napięcia.

  3. Perspektywiczny w kontekście krótkoterminowym jest tzw. cable pooling - wykorzystanie zabezpieczonych zdolności przesyłu energii do łączenia projektów odnawialnych (np. elektrowni wiatrowych i słonecznych).

 

 1.  Przemysł - konieczne jest większe włączenie tego sektora gospodarki w transformację energetyczną:

  1. Odblokowanie barier rozwoju OZE w przemyśle przede wszystkim poprzez liberalizację ograniczeń budowy energetyki wiatrowej i ułatwienia procedur inwestycyjnych.

  2. Dalszy rozwój programów dobrowolnej i odpłatnej redukcji popytu (DSR) na energię elektryczną i gaz w przemyśle mogących pozwolić na uniknięcie kosztownych inwestycji wytwórczych, lepsze wykorzystanie istniejących zasobów wytwórczych (zwłaszcza źródeł OZE) i paliw oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii.

  3. Stworzenie sprzyjających warunków dla budowy linii bezpośrednich do rozwoju generacji zlokalizowanej blisko odbioru, minimalizującej wykorzystanie zasobów sieciowych.

  4. Ustalenie racjonalnych, ale też solidarnych opłat za budowę rozwiązań poza siecią (offgrid).

  5. Doprecyzowanie regulacji i określenie warunków umowy ramowej PPA oraz roli podmiotów uczestniczących w tym rynku we współkształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego w ramach KSE.

 

 1. Ciepłownictwo i ogrzewnictwo

  1. W ciepłownictwie systemowym konieczne jest dostosowanie modelu regulacji taryf sektora do nowych i dynamicznie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i ekonomicznych.

  2. Wyzwaniem staje się utrzymanie stabilności finansowej PEC w sytuacji gwałtownie rosnących cen paliw i wysokich cen CO2. Należy dążyć do rozszerzenia działalności ciepłowniczej o świadczenie usług energetycznych, obejmujących między innymi komfort cieplny, zarządzanie energią itp.

  3. W tym celu konieczne będzie stworzenie funduszu gwarancyjnego dla PEC, który umożliwi rozwinięcie kompetencji i wejście w rynek efektywności energetycznej. Konieczne będzie również wspieranie rozwoju wiedzy i kapitału ludzkiego w zakresie instalacji, zaopatrzenia w ciepło i efektywności energetycznej.

  4. W ogrzewnictwie trzeba uruchomić na dużą skalę mechanizmy wsparcia związane z efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej w celu dostarczania ciepła, obejmujące również efektywność energetyczną. Ważnym elementem powinno być szczególne wsparcie rozwoju pomp ciepła w starszych budynkach.

  5. Nie później niż w 2026 r. (zgodnie z Re-PowerEU) trzeba wprowadzić zakaz instalowania kotłów na paliwa kopalne w nowych budynkach.

 

 1. Paliwa kopalne

  1. Istotne będzie racjonalne kosztowo wykorzystanie istniejącej węglowej infrastruktury wytwórczej – w celu ograniczenia roli gazu ziemnego. Ważne, by zaktualizować perspektywę wykorzystania węgla zarówno w elektroenergetyce i ciepłownictwie, jak i w całej gospodarce, tak aby obecne zawirowania związane z atakiem Rosji na Ukrainę nie stały się pretekstem do opóźnienia transformacji w kierunku zeroemisyjnym.

  2. Gaz powinien być traktowany wyłącznie jako paliwo uzupełniające. Polska powinna podjąć działania ograniczające użycie gazu w sektorach gospodarki – ogrzewaniu, ciepłownictwie, przemyśle, transporcie i elektroenergetyce.

 

 1. Analityka i dane

  1. Ważne jest utworzenie transparentnej platformy informacyjnej z danymi nt. sektorów gazowego, naftowego, stanu energetyki. Społeczeństwo powinno być regularnie informowane m.in. nt. zapasów gazu, węgla, wartości kontraktów. To ważne, aby unikać spekulacji i paniki. Informacje są obecnie częściowo dostępne, ale nie są zunifikowane i są prezentowane w zdezagregowanej formie.

  2. Konieczne jest pilne wsparcie finansowe i kadrowe Urzędu Regulacji Energetyki, aby szybciej i sprawniej realizował zadania powierzone regulatorowi.

 

 1. Finansowanie

  1. Konieczne jest pilne przeznaczenie wszystkich środków wpływających do budżetu państwa ze sprzedaży uprawnień EU ETS na niskoemisyjne inwestycje, zmniejszanie udziału paliw kopalnych oraz wsparcie wrażliwych odbiorców. Poszczególne źródła finansowania - Fundusz Modernizacyjny, Krajowy Plan Odbudowy, Feniks, Fundusz Transformacji Energetyki - powinny być ze sobą skoordynowane i się wzajemnie uzupełniać.

  2. Istotne jest opracowanie skutecznego planu przeciwdziałającego rozszerzaniu ubóstwa energetycznego.

  3. Pieniądze z KPO należy przekierować przede wszystkim w stronę ograniczenia skutków energetycznych wojny Rosji przeciw Ukrainie i wsparcia osiągania neutralności klimatycznej.

 

Pliki do pobrania:

Rekomendacje_-_PEP2040.pdf

informacja_prasowa_-_Rada_Energetyczna.pdf